Adatkezelési tájékoztató

VARIS TRAVEL KFT.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2021. február 01.

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

Varis Travel Kft.

székhely: 1117 Budapest, Szerémi sor 12/A 4. em. 19.; cégjegyzékszám: 01-09-374246; https://www.varisbooking.hu/

adatvédelmi ügyekben képviseli: Varga István

elérhetőségei:info@varistravel.hu; +36 70 946 8120;

 1.  Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 1. Meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

Felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Ügyfél: a Varis Travel termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az utazási irodával utazási szerződést kötők.

 

 1. Az adatkezelés elvei:

A Varis Travel megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
 • minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

 1. A Varis Travel által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Varis Travel a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

 1. Érdeklődés szolgáltatás iránta honlapon keresztül

Név

Beazonosításhoz szükséges adat

E-mail cím, telefonszám

Kapcsolatfelvételhez szükséges adatok

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Adatkezelés várható időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

 1. Egyedi ajánlatkérés telefonon vagy e-mailben

Név

Beazonosításhoz szükséges adat

E-mail cím, telefonszám

Kapcsolatfelvételhez szükséges adatok

Születési dátum

A pontos árajánlat készítéséhez szükséges adat

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Adatkezelés várható időtartama

Az ajánlat érvényességi idejéig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. Utazási szerződéskötés, repülőjegy értékesítés

A szerződő neve

Beazonosításhoz szükséges adat

E-mail cím, telefonszám

Kapcsolatfelvételhez szükséges adatok

Születési dátum

Az ügyfél beazonosításához szükséges adat

Az együtt utazók neve, születési dátuma

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok.

A szerződő és az együtt utazók releváns egészségügyi adatai

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok

A szerződő és az együtt utazók utazási okmányának (személyi igazolvány vagy útlevél, illetve vízum) száma, kiállításának dátuma, a kiállító hatóság neve, a lejárat dátuma

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok

A szerződő és az együtt utazók állampolgársága

A szerződés teljesítéséhez szükséges adat.

Adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése.

Adatkezelés várható időtartama

időtartama a szerződés teljesítési dátuma évének utolsó napjától számított plusz nyolc év (adókötelezettség elévülésének határideje).

Címzettek kategóriái

szállásadó hely, légitársaság, egyéb közreműködő

 1. Autóbérlési szolgáltatás értékesítése

Név

Az ügyfél beazonosításához szükséges adat

E-mail cím, telefonszám

Kapcsolatfelvételhez szükséges adatok

Születési dátum

Az ügyfél beazonosításához szükséges adat

Adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése (számla kibocsájtása)

Adatkezelés várható időtartama

A szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

Címzettek kategóriái

a szolgáltatás nyújtásra szerződött partnerek

 1. Betegség, baleset és poggyászbiztosítás, illetve sztornó biztosítások értékesítése 

Szerződő neve

Az ügyfél beazonosításához szükséges adat

A biztosítottak neve

A biztosítottak beazonosításához és a szerződés teljesítéséhez szükséges adat

A szerződő és az együtt biztosítottak születési dátuma

A biztosítottak beazonosításához és a szerződés teljesítéséhez szükséges adat

Adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése (számla kibocsájtása).

Adatkezelés várható időtartama

A szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

Címzettek kategóriái

biztosító társaságok

 1. Utazási szolgáltatás számlázása

Név

Az ügyfél beazonosításához szükséges adat

Lakcím

Az számla kiállításához szükséges adat

Adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés várható időtartama

A számla teljesítési dátuma évének utolsó napjától számított plusz nyolc év (adókötelezettség elévülésének határideje).

Címzettek kategóriái

szerződött partnerek

 1. X. Profilalkotás

Az adott ügyfél kapcsán végzet I-VII. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége

Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Adatkezelés jogalapja

Az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz.

Adatkezelés várható időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

Az érintettek fent felsorolt adatait a VIP Reserve System Kft., mint szerződött partner (1137 Budapest, Szent István krt. 22. 4. em. 4.) online rendszerében tároljuk. A VIP Reserve System Kft. a Varis Travel Kft. adatfeldolgozója.

6.            Adatkezelésben érintett a Varis Travel által használt internetes szolgáltatások

A Varis Travel által üzemeltetett weboldal fejlesztését és Varis Travel ügyfeleinek adatfeldolgozását, adattárolását a Datagest srl. (61121 Pesaro (Olaszország), Strada Statale Adriatica 98. e-mail: datagest@datagest.it).biztosítja megbízási szerződés alapján.

6.1          A Varis Travel által kezelt, Datagest által tárolt adatok:

Vezetéknév, keresztnév, lánykori név, családi állapot, gyerekek (nevei és születési dátumai), születési dátum, születési hely, e-mail cím, telefonszám, fax szám, ország, város, irányítószám, cím

A Datagest adatfeldolgozásának célja: Megbízási szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtása, a Varis Travel által kezelt adatok tárolása

Adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése

Adatkezelés várható időtartama

A szerződés hatálya alatt

 

6.2          Online saját weboldal cookie-k (sütik) kezelése során kezelt adatok:

A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy az Varis Travel Utazási Iroda és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a weboldalak korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.

Dátum, Ügyfél IP címe, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje

Az adatkezelés célja: a weboldal működése, felhasználói élmény növelése, az értékesítési folyamat segítése, tranzakciók visszaigazolása

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.  A weboldalon megjelenő „süti tájékoztató” jóváhagyásával a látogató hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez.

Adatkezelés várható időtartama

Ideiglenes (oldalbezárásakor automatikusan törlődő) cookie-k (sütik), állandó (felhasználó a böngészője segítségével bármikor törölhető) cookie-k (sütik)

 

 

 1. Adattovábbítás hatósági megkeresésre

Jogszabályon alapuló hatósági megkeresésre – melyben a hatóság a kért adatok körét és az adatkezelés célját megjelöli – adatokat a megkeresés céljának megfelelő mértékben adjuk ki.

 

 1. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve, ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta.

A Varis Travel az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított-e.

 

 1. Az érintett jogai

Önnek joga van

 • tájékoztatást kapni az adatkezelés megkezdésekor és annak során bármikor: az adatkezelésről szóló tájékoztatót az interneten az alábbi címen lehet elérni: https://varistravel.hu/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato
 • hozzáférni a kezelt adataihoz (azokról másolatot kérni): igény esetén betekinthet a nyilvántartás azon részébe, ahol az Ön adatait tartjuk nyilván. Ehhez az szükséges, hogy az igényt felénk jelezze és egyeztessünk egy időpontot a betekintésre. Természetesen csak az Önre vonatkozó adatokat ismerheti meg, és fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben kérésünk ellenére személyazonosságát nem igazolja, a betekintésre vonatkozó kérését elutasíthatjuk.
 • helyesbíttetni az adatait: amennyiben változás történik bármelyik általunk is nyilvántartott adatában, kérjük, hogy legközelebbi kapcsolatfelvételkor ezt jelezze felénk, hogy mindig a pontos adatokat tudjuk tárolni
 • az adatai törlését kérelmezni: amennyiben az adatok nyilvántartását nem jogszabály írja elő, és Ön kéri, töröljük a rendszerünkből az adatait, egyúttal felhívjuk figyelmét az ebből eredő esetleges kockázatokra, amennyiben vannak ilyenek (például nem fogunk tudni törzsutas kedvezményt biztosítani az Ön részére a következő utazása alkalmával).
 • kérni az adatkezelés korlátozását: amíg a korlátozás fennáll, az Ön adatait csak szűk körben lehet kezelni (például hatósági megkeresésre vagy jogi igény előterjesztéséhez).
 • az adatai hordozhatóságához: Ön kérheti, hogy továbbítsuk az Önről nyilvántartott adatokat egy másik adatkezelőnekközvetlenül
 • tiltakozni az adatkezelés ellen: ilyen esetben megvizsgáljuk, hogy az Ön adatait jogszerűen rögzítettük-e a rendszerünkben. Amennyiben az adatkezelés jogszerűen történt, a tiltakozásnak nem tudunk helyt adni, de amennyiben Ön igényt tart rá, az adatait töröljük a törlésre vonatkozó szabályok szerint. Amennyiben az adatkezelés jogszerűtlennek bizonyul, az adatait haladéktalanul töröljük minden rendszerünkből.

Minden beérkező igényt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkezéstől számított egy hónapon belül teljesítünk vagy elbírálunk.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg az alábbi elérhetőségeinken:

1117 Budapest, Szerémi sor 12/A 4. em. 19.;

e-mailben: info@varistravel.hu;                                telefon: 36 70 946 8120

Amennyiben Ön nem elégedett az általam kivizsgált adatkezelési panaszára adott válasszal, az alábbi szerveknél jogorvoslati lehetőséggel élhet:

1./ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.             Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06/1 391-1400                                                                  Fax: 06/1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu                                                     Honlap: www.naih.hu

 

2./ Lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken: a bíróság soron kívül jár el, az eljárás illetékmentes.

 

 1. A jelen tájékoztató módosításai

A Varis Travel fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Varis Travel adott esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról, az aktuális tájékoztató megtalálható a Varis Travel weboldalán a következő címen: https://varistravel.hu/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato

Jelen tájékoztató érvényes 2021. február 1-től.