ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
érvényes: 2021. május 17-től visszavonásig
 
a VARIS TRAVEL KFT.
Székhely: 1117 Budapest, Szerémi sor 12/A 4. em. 19.
Mobil: +36 70 946 8120
Ügyeleti e-mail: balint.nagy@clubespana.hu
Ügyeleti mobil: +36 70 946 3882
E-mail: italia@varistravel.hu
Weboldal: www.varisbooking.hu 
Adószám: 23123566-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-374246
Nyilvántartási szám: U-001222
Vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A.
Számlavezető bank és számlaszám(ok): UniCredit Hungary
HUF: 10918001-00000085-75190001
EUR: 10918001-00000085-75190025
továbbiakban: Varis Travel által szervezett utazásokra az alábbiak szerint végzi tevékenységét:
 
1. Irányadó jogszabályok
A Varis Travel Kft. által szervezett utazásokra, különös tekintettel az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak. A jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban békés úton kötelesek rendezni.
 
2. A szerződés létrejötte
Az utazási szerződés a jelentkezési lap mindkét fél részéről történő aláírásával és az előleg vagy részvételi díj megfizetésével, ill. az írásbeli megrendelő visszaigazolásával jön létre. Az úti célt, az utazás módját, az indulás pontos helyét és időpontját, az igénybe vett szálláshely minőségét, az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét és a biztosítások összegét a Varis Travel által kiadott utazási ajánlat (prospektus, tájékoztató), a befizetett részvételi díj nyugtája és a részvételi jegy tartalmazza. Mindhárom dokumentumban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így kizárólag együtt érvényesek. Az előző okmányokban nem szereplő, szóbeli, a Varis Travel által írásban kifejezetten vissza nem igazolt kikötések nem részei az utazási szerződésnek.
 
3. Részvételi díj
A részvételi díj a meghirdetett programban szereplő szolgáltatások árát, a Varis Travel szervezési költségét és az Áfát foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza a reptéri illetékeket, az útlemondási- és a BBP biztosítást. Ezek a részvételi díjon felül, de azzal egyidejűleg fizetendők. A célállomáson fizetendő egyéb költségek (pl. kaució, strandszerviz, stb.) nem képezik az utazási szerződés, ill. részvételi díj részét. Esetenként előfordulhat, hogy a részvételi díj már tartalmazza a reptéri illetéket vagy biztosítást. Ilyen esetekben irodánk ezt külön feltünteti. 
 
4. Fizetési feltételek
Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket a Varis Travel más Utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40 %-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről Varis Travel külön értesítést nem küld. A határidő be nem tartása azonban a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben Varis Travel úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek életbe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 nappal kerül sor, az Utas a teljes részvételi díjat köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.
 
5. Katalógus, utazási tájékoztató
Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazzák. A katalógusban / tájékoztató leírásban szereplő szállodák minősítése az adott ország besorolása szerinti kategóriát jelölik. A besorolások nem minden esetben egyeznek meg a nálunk megszokott kategória szempontokkal. A szobák elosztása kizárólag a recepció joga, ezért különleges kérések teljesítését nem tudjuk garantálni. A katalógusban elhelyezett fényképek tájékoztató jellegűek. A szobák kinézete berendezése nagysága, fekvése adott szálláson belül is eltérhet. A prospektusban feltüntetett távolságok (szállás távolsága tengertől, központtól, repülőtértől) légvonalban értendők és tájékoztató jellegűek. A katalógusban megjelent adatokban – legnagyobb igyekezetünk ellenére is – időközben változás is történhet, illetve nyomdai hiba, melyet az aktuális hibajegyzék tartalmaz.
Akciós útjaink ajánlatai között olyan apartmanok is szerepelhetnek, amelyek a katalógusban lévők között nem találhatók. Ezekre az apartmanokra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek. A hasznos tudnivalók az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik!
 
6. Fakultatív programok
A különböző üdülőhelyeken található partner irodáink fakultatív kirándulásokat szervezhetnek és egyéb szolgáltatásokat (étkezés, autó- és motorkölcsönzés, stb.) nyújthatnak. Kérjük, mielőtt igénybe veszik ezeket a lehetőségeket, tájékozódjanak más helyi irodák ajánlatairól és árairól is. A helyszínen befizetett programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban irodánk reklamációt nem fogad el.
 
7. Varis Travel jogai és kötelezettségei
1. a Varis Travel fenntartja magának a jogot, hogy az utazáshoz tervezett legkisebb Utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől elálljon.
2. Amennyiben az utazást vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az iroda felelősséget nem tud vállalni. Ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik. Az ilyen okokból bekövetkezett változásokért az iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.
3. a Varis Travel a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve természeti vagy politikai okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.
4. A katalógusban és/vagy a tájékoztatókban feltüntetett szálláskategóriák a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatnak felelnek meg. Varis Travel fenntartja magának a jogot a kategórián belüli szállásváltoztatásra.
5. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, Varis Travel az Ön érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi és ennek költségeit megelőlegezi. Az intézkedés költsége a Varis Travelt terheli, ha a szerződés neki felróható, vagy érdekkörében felmerülő okból szűnik meg.
6. a Varis Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.) útján teljesíti. Varis Travel köteles a szerződésszegéssel okozott, igazolt kárt megtéríteni, de mentesül kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Repülővel történő utazás esetén a légitársaságok utazási feltételei érvényesek. Az utazás során előfordulhat, hogy a repülőgép indulási időpontja megváltozik, ezért bizonyos szolgáltatások elmaradhatnak. A menetrendváltozások miatt elmaradt szolgáltatásokért, ill. a késésekért Varis Travel nem vállal kártérítési felelősséget. A repülőúttal kapcsolatban Ön tudomásul veszi, hogy közbeeső leszállásra, repülőgép vagy a légitársaság cseréjére sor kerülhet. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaság vállalja a felelősséget.
7. a Varis Travel útjai döntő többségében saját szervezésűek. Előfordulhat azonban pl. egyes szállodák telítettsége miatt, hogy más irodák ajánlatait is értékesítjük. Ha az utazást nem, vagy csak részben szervezi irodánk, akkor az esetlegesen felmerülő kifogásokat csak továbbítani tudjuk az illetékes irodának, döntést hozni nem áll módunkban. Az ügyintézésben természetesen segítséget nyújtunk.
 
8. Az Utas jogai és kötelezettségei
1. Ha a Varis Travel a programot a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatja, akkor Ön az utazás megkezdése előtt a változás közlésétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. Amennyiben az úticél a Külügyminisztérium honlapján „nem javasolt” minősítést kap, úgy a Varis Travel helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Az Utas elfogadhatja a helyettesítő szolgáltatást vagy elállhat a szerződéstől, ez esetben a befizetett részvételi díj levonás nélkül megilleti.
2. Ha az Utas az utazási szerződéstől – a lemondási díj megfizetése mellett – eláll, az utazásra (részvételre) vonatkozó jogai megszűnnek. A Varis Travel-nak jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni. Visszafizetés esetén kérünk minden addig kiadott okmányt (pénztárbizonylat, biztosítási kötvény, részvételi jegy, stb.) visszaszolgáltatni. Érvényes szállásutalvány (voucher) és egyéb okmány hiánya esetén az esedékes utazás utolsó napjáig a Varis Travel a visszafizetést teljesíteni nem tudja.
3. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
4. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli partner-irodák nyitvatartási idejét, ill az idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának be nem tartásából eredő összes költséget Utas viseli.
5. Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.
6. Az Utasnak jogában áll kifogásait, panaszait a kifogásra okot adó esemény helyszínén a Varis Travel képviselőjének (partner irodájának) jelezni, majd ezeket rögtön az észrevétel után jegyzőkönyv formájában írásban rögzíteni kell. Utólagos reklamációt nem veszünk figyelembe. Amennyiben a szálláshelyet illetően alapvető kifogással él és cserét igényel, azt a megérkezéstől számított 24 órán belül, szintén a helyszínen, képviselőnknél kell jeleznie. Ezek után az utazás befejezését követő 8 napon belül írásban a Varis Travel tudomására kell hoznia, amelyhez a jegyzőkönyvet csatolnia kell. A panaszlevélre irodánk 30 napon belül válaszolni köteles. A kifogás késedelmes előterjesztése vagy jegyzőkönyv hiánya esetén sem a helyszíni partner irodánk, sem a Varis Travel a kárigényért nem tartozik felelősséggel.
7. A magyar és külföldi állampolgárok kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám-, devizaszabályok, egészségügyi előírások stb.) külön felszólítás nélkül betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint a Varis Travelnél keletkező összes kár az Utast terheli.
 
9. Lemondási és módosítási feltételek
1. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő árak deviza-forint árfolyamának időközi változása miatt a Varis Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Az áremelkedésről minden esetben írásban tájékoztatjuk az Utast. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. A befizetett részvételi díj ez esetben levonás nélkül visszajár.
Áraink 1 EUR = 370 HUF árfolyamig érvényesek.
2. Ha az Utas a fenti okokból eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az alábbi költségeket megtéríteni:
CSOMAGTÚRA ESETÉN:
Az utazás megkezdése előtti 61. napig 10 %, de minimum 10 000 Ft/fő (2 éves felett),
60-35. napig a részvételi díj 20 %-át,
34-15. napig a részvételi díj 40 %-át,
14-8. nap között a részvételi díj 80 %-át,
7. napon belül vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-át.
EGYÉNI SZÁLLÁSFOGLALÁS ESETÉN:
Szállodák esetén:
Az utazás megkezdése előtti 61. napig 5 000 Ft/fő (2 éve kortól) egyszeri kezelési költség,
60-35. napig a részvételi díj 10 %-át,
34-22. nap között a részvételi díj 30 %-át,
21-15. nap között a részvételi díj 50 %-át,
14-8. nap között a részvételi díj 80 %-át,
7. napon belül vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-át.
Minimum lemondási díj 5 000 Ft/fő (2 éves kortól) felszámításra kerül!
Apartmanok, üdülőfaluk és kempingek esetén:
Az utazás megkezdése előtti 61. napig 24 000 Ft/apartman kezelési költség,
60-35. napig a részvételi díj 10 %-át,
34-22. napig a részvételi díj 50 %-át,
21-8. nap között a részvételi díj 90 %-át,
7. napon belül vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-át.
Minimum lemondási díj 24 000 Ft/apartman felszámításra kerül!

Online foglalás esetén – amennyiben a foglalási rendszer (www.varisbooking.hu) a fentiektől eltérő feltételeket alkalmaz, úgy az is alkalmazható. Ebben az esetben irodánk fenntartja a jogot, hogy a befizetett összeget utalvány formájában térítse vissza.
Amennyiben az Utas a foglaláskor nyilatkozik, hogy a kedvezőbb lemondási feltételeket veszi igénybe, úgy lemondás esetén is kötelező érvénnyel elfogadja az utalvány elfogadását.

Ha az utazás egyik szolgáltatása az Utas önhibáján kívül hiúsul meg (pl. járattörlés), úgy irodánk igyekszik a fenti lemondási kedvezmények ellenére mindent megtenni, hogy az Utast a lehető legkisebb kár érje. Ilyen esetekben, amennyiben módosítás és nem lemondás történik, külön díjat nem számítunk fel, kizárólag irodánk eddig jelentkezett költségét és az esetleges kötbér összegét kell megfizetni.
Amennyiben az utazás menetrend szerinti repülőjárattal történik, úgy a légitársaság feltételei alapján kell eljárnunk, még abban az esetben is, ha csomagtúrát vásároltak. Bizonyos fapados társaságok engedélyeznek módosítás (név vagy dátum), melyet irodánk igyekszik hasonló rugalmassággal kezelni.
Névváltoztatásnál esetenként díjat számolunk fel. Kérjük vegyék figyelembe, hogy bizonyos kedvezmények (pl. előfoglalás) esetén névmódosítás sok esetben nem lehetséges! A menetrend szerinti repülőjegyeknél a névmódosítás nem lehetséges!
3. Csoportok jelentkezése esetén az előleg mértéke 50%, és egyes csoporttagok lemondását nem tudjuk figyelembe venni, a megrendelt szállást, szolgáltatást akkor is ki kell fizetni, ha nem mindenki veszi igénybe. Több férőhelyes szállások (pl. apartmanok) esetén sem tudjuk figyelembe venni az egyes Utasok lemondását.

10. Utazásra nem javasolt térségek
Ha az úti cél vagy az útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a Magyar Kormány honlapján „utazásra nem javasolt térségek” között az utazási célországokat és térségeket megjelölő 1-es kategória felsorolásba felvételre kerül, a Varis Travel - amennyiben ez lehetséges - helyettesítő szolgáltatást vagy az Utas általi befizetéssel megegyező összegben egy későbbi időpontra érvényesíthető utazási utalványt (voucher) kínál fel az ÁSZF 11. pontja alapján. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, a különbözetet az utazásszervező az utas részére visszatéríti.

11. Utazási utalvány
242/2020. (V.27.) Kormányrendelet alapján kialakult vészhelyzetből fakadó vis maior időtartama alatt a Varis Travel jogosult a befizetett összeget utazási utalvány formájában biztosítani. Az Utast vagyoni vagy egyéb hátrány nem érheti az utalvány kiállításából adódóan és annak felhasználása során. Amennyiben az Utas az utazási utalvány lejárati határidején belül nem tudja azt felhasználni, úgy a felek megállapodhatnak az utalvány érvényességi idejének meghosszabbításában és ezt írásban is rögzítik vagy a Varis Travel új utalványt állít ki, kérésre az összeget visszafizeti.

12. Biztosítás
1. Az útlemondási biztosítás külön köthető, a jelentkezéssel egyidejűleg fizetendő, mértéke a részvételi díj 1,5 %-a. Amennyiben az Utas vagy közvetlen hozzátartozója utazás képtelenné válik, és nem tud részt venni az utazáson, akkor az azt igazoló dokumentumokat be kell nyújtani a Biztosítóhoz, aki az útlemondási biztosítás alapján az ügy elbírálása után a részvételi díjat visszatéríti az Utasnak. A biztosító által visszatartott önrész a fizetendő kötbér összegének 20 %-a. Részletes szerződési feltételekről – mely jelen szerződés részét képezi – külön tájékoztató áll az Utas rendelkezésére. Az utazás megkezdését követően visszatérítés nem lehetséges.
2. Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás irodáinkban köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat a Varis Travel és szerződött partnerei irodájában.
3. Vagyoni biztosíték vállalója Colonnade Insurance S.A.
 
13. Felügyeleti szervek
Engedélyező és hatósági nyilvántartást vezető hatóság: BFKH (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., postacím: 1534 Budapest BKKP,  Pf: 919)
Fogyasztóvédelmi hatóság:
a területileg illetékes járási hivatalok (elérhetőség: jarasinfo.gov.hu), Innovációs és Technológiai Minisztérium (cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., web: kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium, e-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu)


Dátum: …..................................................


….......................................................
VARIS TRAVEL vagy képviselője
(szerződött viszonteladó iroda)


….......................................................
Utas vagy képviselője

ÁFA NYILATKOZAT
 
Alulírott ………………………………. ………………………………………………………….. (név) 
 
.…………………………………………………………………………………………………..(lakcím)
 
….................................................................................. (adószám – cégnévre szóló számla esetén)
 
az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy a szolgáltatást
 
[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe (magányszemélyként), vagy 
 
[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de az utastól még részbeni megtérítés sincs)
 
[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást +25 % Áfa terheli).
 
Utazás időtartama: 
 
Szálláshely, ellátás: 
 
(Fő)utas, létszám: 
 
Az utas fogalmának meghatározása: utasnak az tekinthető, aki végfogyasztóként az igénybevett szolgáltatás költségét még részben sem terheli tovább másra. 
Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.
 
Dátum: ….....................................................
 
 
…........................................................
Utas vagy képviselője